Tietotyön kehityspalvelut ja IT-konsultointi

Tietotyön kehityspalvelut ja IT-konsultointi

Asiantuntevaa apua liiketoiminnan tehostamiseen pääkaupunkiseudun PK-yrityksille

Tietotyön kehittämisen ammattitaitoa

Win­dium Oy on tie­to­työn kehit­tä­mi­seen eri­kois­tu­nut asian­tun­ti­jay­ri­tys. Pal­ve­lem­me pää­kau­pun­ki­seu­dul­la toi­mi­via PK-yri­tyk­siä tie­to­jär­jes­tel­miin ja lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen liit­ty­vis­sä tar­peis­sa.

Tie­to­työ on laa­ja asia, joka kos­kee syväl­li­ses­ti jokai­sen yri­tyk­sen toi­min­ta­pro­ses­se­ja. Tie­toa käsi­tel­lään eri tavoin usein yri­tyk­sen kai­kil­la osas­toil­la. Olem­me koko­nais­val­tai­ses­ti asia­kas­yri­tyk­sen kehi­tys­tar­pei­ta lähes­ty­vä kump­pa­ni, joka aut­taa niin tie­to­työn pro­ses­sien kehit­tä­mi­ses­sä kuin eri­lais­ten hank­kei­den läpi­vien­nis­sä.

kannettava-tietokone-001
sininen-tausta-001

Kehityspalvelu käyttöösi joustavasti

Toi­men­ku­vam­me ei ole vaih­taa pal­ve­li­mia tai yllä­pi­tää muu­ta infraa, vaan aut­taa yri­tyk­siä saa­maan enem­män irti muun muas­sa toi­min­na­noh­jauk­sen jär­jes­tel­mis­tä ja suun­ni­tel­la, miten tar­vit­ta­via rat­kai­su­ja voi­daan integroi­da. Tavoit­teem­me on aut­taa asiak­kai­ta vie­mään hei­dän aloit­ta­man­sa hank­keet maa­liin saak­ka menes­tyk­sel­li­ses­ti ja olla kehit­tä­mäs­sä pro­ses­se­ja tehok­kaam­mik­si.

Toi­min­ta­mal­lim­me on jous­ta­va. Teem­me ket­te­räs­ti sen, mitä yri­tyk­sen tar­peet vaa­ti­vat ja olem­me käy­tet­tä­vis­sä taas, kun uusia tar­pei­ta ilmaan­tuu. Halu­tes­sa voim­me teh­dä myös sopi­muk­sen jat­ku­vas­ta pal­ve­lu­mal­lis­ta.

Keitä olemme?

Win­diu­min yrit­tä­jä Timo Lin­tu­nen on kou­lu­tuk­sel­taan KTM ja hänen opis­ke­luis­saan eri­kois­tu­mi­sa­luei­na ovat olleet tie­to­jär­jes­tel­mä­tie­de ja joh­ta­mi­nen. Hänel­lä on 25 vuo­den koke­mus ohjel­mis­to­y­rit­tä­jyy­des­tä. Hän perus­ti Win­diu­min vuon­na 2019 toi­min­ta-aja­tuk­se­naan aut­taa yri­tyk­siä asian­tun­ti­jan roo­lis­sa, ilman omaa ohjel­mis­to­ke­hi­tys­tä, kes­kit­tyen lisä­ar­von tuot­ta­mi­seen tie­to­jär­jes­tel­mien lop­pu­käyt­tä­jil­le.

Voit lukea Timon yrit­tä­jä­ta­ri­nas­ta valik­ko­koh­das­ta ”Tari­nam­me”.

Mitä konkreettisesti teemme?

Lähes­tym­me asiak­kaam­me tie­to­tek­niik­ka­tar­pei­ta yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­ta­stra­te­gias­ta käsin. Näin voim­me aidos­ti ottaa huo­mioon sen, mitä yri­tys poh­jim­mil­taan tavoit­te­lee. Tie­to­tek­niik­ka on kui­ten­kin vain apu­vä­li­ne, jon­ka käy­tön tehos­ta­mi­sen tavoit­tee­na voi olla muun muas­sa yri­tyk­sen kas­vu, kan­nat­ta­vuu­den paran­ta­mi­nen toi­min­taa tehos­ta­mal­la ja hen­ki­lös­tön työ­hy­vin­voin­ti.

Tie­to­jär­jes­tel­miä ei kan­na­ta aja­tel­la vain kulue­rä­nä, vaan inves­toin­ti­na, jol­le pitää voi­da las­kea takai­sin­mak­suai­ko­ja ja tuot­toa. On tär­ke­ää arvioi­da, mil­lai­nen yri­tyk­sen kehi­tys oli­si ilman tiet­tyä han­ket­ta, ja miten onnis­tu­nees­ti toteu­tet­tu pro­jek­ti tai han­ke tähän kehi­tyk­seen omal­ta osal­taan vai­kut­taa.

Tar­joam­me asiak­kai­dem­me tar­pei­siin seu­raa­via pal­ve­lu­tuot­tei­ta.

Pal­ve­lum­me

Pal­ve­lum­me

Projektikonsultointi

Pro­jek­ti­kon­sul­toin­nin pal­ve­lum­me aut­taa yri­tys­tän­ne arvioi­maan, mitä hank­kei­ta tie­to­jär­jes­tel­mien saral­la kan­nat­taa toteut­taa, sekä suun­nit­te­le­maan pro­jek­tit ja vie­mään ne onnis­tu­nees­ti maa­liin saak­ka. Timo Lin­tusel­la on koke­mus­ta muun muas­sa yli 200 toteu­te­tus­ta kehi­tys­pro­jek­tis­ta. Muka­na on myös koke­muk­sia epä­on­ni­sis­ta pro­jek­teis­ta, jois­ta on voi­tu ottaa opik­si. Timo on myös kou­lut­tau­tu­nut pro­jek­tin­hal­lin­nan PRINCE2-mal­liin.

IT-päällikkö palvelu

Voim­me myös tar­jo­ta ulkois­tet­tu­ja IT-pääl­li­kön pal­ve­lui­ta, mikä­li yri­tyk­sel­län­ne ei ole käy­tös­sä tar­vit­ta­via omia resurs­se­ja. Täl­löin pereh­dym­me yri­tyk­sen­ne jär­jes­tel­miin sovi­tul­la tasol­la ja olem­me aut­ta­mas­sa sään­nöl­li­ses­ti tie­to­jär­jes­tel­mien hal­lin­nan ja uudis­tus­ten teh­tä­vis­sä.

Tekninen konsultointi

Tek­ni­nen kon­sul­toin­ti­pal­ve­lum­me aut­taa sinua eri­lai­sis­sa tek­ni­seen mää­rit­te­ly- ja suun­nit­te­lu­työ­hön liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä. Meil­lä on osaa­mis­ta pit­käl­tä ajal­ta esi­mer­kik­si toi­min­nal­li­sis­ta ja tek­ni­sis­tä mää­rit­te­lyis­tä, tek­ni­ses­tä suun­nit­te­lus­ta, käyt­tö­oh­jeis­tuk­ses­ta ja muus­ta ohjel­mis­toi­hin liit­ty­väs­tä doku­men­toin­nis­ta.

Kattavat oheispalvelut

Kun toi­mim­me yri­tyk­sen­ne asian­tun­ti­ja­na IT-asiois­sa, käy­tet­tä­vis­sän­ne on samal­la koko osaa­mis­re­per­tu­aa­rim­me. Usein on tehok­kaam­paa käyt­tää yri­tyk­sen­ne jo tun­te­vaa asian­tun­ti­jaa, kuin hakea yksit­täi­siin teh­tä­viin eril­lis­tä teki­jää. Kon­sul­toim­me mie­lel­läm­me yri­tyk­sen­ne eri kehi­tys­tar­pei­den sel­vi­tys­tä ja osal­lis­tum­me tar­peen mukaan myös itse toteu­tuk­seen.

Muut palvelumme