Tarinamme

Tarinan alussa oli suo, kuokka ja Jussi

Suo oli vuon­na 1992 kaup­piai­den toi­vei­den lopu­ton suo, kun kas­sa­ko­nei­den tilal­le alkoi­vat tul­la tie­to­ko­ne­poh­jai­set jär­jes­tel­mät. Tämä ava­si suu­ret mah­dol­li­suu­det toi­min­nan kehit­tä­mi­sel­le. Usein kuul­tu vies­ti kaup­piail­ta oli­kin ”mik­si mei­dän pitää teh­dä tämä käsin, kun nämä tie­to­ko­neet­kin on han­kit­tu?”

Kuok­ka oli täs­sä tari­nas­sa Tur­bo Pascal ohjel­moin­ti­kie­len 800 mar­kan lisens­si, jol­la käyn­nis­tyi Kas­sa­va-ohjel­mis­ton kehit­tä­mi­nen. 

Tari­nan Jus­si oli nykyi­nen Win­diu­min yrit­tä­jä Timo Lin­tu­nen, joka aloit­ti ohjel­mien teon toi­mi­ni­mel­lä syk­syl­lä 1992. Ensim­mäi­nen käyt­tä­jä oli vääk­sy­läi­nen osto- ja myyn­ti­lii­ke, jon­ka vin­kis­tä ohjel­mal­le löy­tyi jäl­leen­myy­jä. Asiak­kai­ta alkoi löy­tyä monil­ta toi­mia­loil­ta, kuten kodin­ko­ne- ja urhei­lu­liik­keis­tä. Alkuun aja­tus oli tar­jo­ta samaa ohjel­maa toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta.

Tari­na jat­kui Kas­sa­va Oy:nä vuo­des­ta 1995 ohjel­ma­tar­jon­nan laa­jen­tues­sa autoa­lal­le. Vuon­na 1997 kehi­tet­tiin ensim­mäi­nen Win­dows- ohjel­mis­to auto­kor­jaa­moil­le toi­sen jäl­leen­myy­jän myy­tä­väk­si. Samal­la syn­tyi tava­ra­merk­ki Futur­Soft. Vuo­den 1998 lopul­la perus­tet­tiin kah­den kump­pa­nin kans­sa Futur­Soft Oy, jon­ka puit­teis­sa kehi­tet­tiin uuden suku­pol­ven ohjel­mis­tot. Pit­kä­jän­tei­nen kehi­tys­työ kes­kit­tyi varao­sa- ja kor­jaa­moa­lan sekä myö­hem­min konea­lan jär­jes­tel­miin. Vuon­na 2016 Futur­Sof­tin omis­ta­jak­si tuli ruot­sa­lai­nen Vitec-kon­ser­ni. Täs­sä vai­hees­sa ohjel­mia käyt­ti yli 1500 yri­tys­tä Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa ja Viros­sa.

Vuo­des­ta 2019 läh­tien Win­dium Oy täh­tää poh­jim­mil­taan samaan tavoit­tee­seen kuin jo vuo­des­ta 1992 läh­tien, eli tie­to­jär­jes­tel­mien mah­dol­li­sim­man tehok­kaa­seen hyö­dyn­tä­mi­seen yri­tyk­sis­sä. Kehi­täm­me asiak­kai­dem­me lii­ke­toi­min­taa tie­to­jär­jes­tel­mien, mut­ta myös muun sys­te­maat­ti­sen kehi­tys­työn kei­noin. Tie­to­tek­niik­ka on hyvä ren­ki, mut­ta huo­no isän­tä.

IT-koke­muk­sen ja eko­no­min taus­tan myö­tä Timol­la on tun­tu­ma sii­hen, mil­loin kan­nat­taa muut­taa tie­to­jär­jes­tel­miä ja mil­loin taas itse yri­tyk­sen toi­min­taa. Vuo­sien var­rel­ta taka­na on yli 1500 asia­kas­yri­tyk­sen toi­vei­den kuun­te­lu ja toteut­ta­mi­nen. Tämä on joh­ta­nut tuhan­siin ohjel­mien piir­tei­den kehit­tä­mi­seen ja yli 200 eril­li­seen pro­jek­tiin muun muas­sa lii­tän­töi­nä eri osa­puol­ten jär­jes­tel­mien kans­sa.

Työs­ken­te­ly yri­tys­ten toi­min­nan tehos­ta­mi­sek­si siis jat­kuu. Omien ohjel­mien kehit­tä­mi­sen sijas­ta Win­dium kes­kit­tyy pal­ve­le­maan asiak­kai­taan mui­den val­mis­ta­mien ohjel­mis­to­jen avul­la ja tuo­mal­la uusia oival­luk­sia joka­päi­väi­seen toi­min­nan kehit­tä­mi­seen. Tie­to­tek­nii­kan saral­la mikään ei ole kos­kaan val­mis­ta, vaan aina riit­tää paran­net­ta­vaa.