Sähköisen kaupankäynnin konsultointi

Apua verkkokauppojen ja muun sähköisen kaupankäynnin haasteisiin

Laadukas sähköisen kaupankäynnin konsultointipalvelu

Olem­me olleet jo 1990-luvun puo­li­vä­lis­tä muka­na säh­köi­sen kau­pan­käyn­nin käyn­nis­tä­mi­ses­sä auto­va­rao­sa­kau­pan maa­han­tuo­jien ja varao­sa­liik­kei­den välil­lä, tuol­loin muun muas­sa edi­fact-stan­dar­din puit­teis­sa. Verk­ko­kau­pan integroin­te­ja toi­min­na­noh­jauk­seen olem­me olleet toteut­ta­mas­sa sen het­ki­ses­sä yri­tyk­ses­sä heti kun asiak­kail­lem­me tuli­vat ensim­mäi­set integroin­ti­val­miuk­sil­la ole­vat verk­ko­kau­pat 2000-luvun alku­vuo­si­na.

Kaik­ki­aan olem­me olleet toteut­ta­mas­sa kym­me­niä lii­tän­tö­jä maa­han­tuo­jien, jäl­leen­myy­jien ja kor­jaa­mo­y­ri­tys­ten välil­lä. Tar­joam­me täl­le alu­eel­le säh­köi­sen kau­pan­käyn­nin kon­sul­toin­tia sekä pro­jek­ti­joh­ta­mi­sen pal­ve­lui­ta.

Kaipaako yrityksesi sähköisen kaupankäynnin konsultointia?

Tar­vit­set­ko apua verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­ses­sa ja integroin­nis­sa, tai kai­paat­ko opas­tus­ta muis­sa säh­köi­sen kau­pan­käyn­nin kysy­myk­sis­sä? Kon­sult­ti­pal­ve­lum­me tar­jo­aa rat­kai­sut nopeas­ti ja vai­vat­to­mas­ti.