Projektikonsultointi

Vie IT-projektisi onnistuneesti maaliin osaavan konsultin avulla

Asiantuntevaa projektikonsultointia haastaviinkin hankkeisiin

IT-pro­jek­tit ovat tun­net­tu­ja haas­teel­li­suu­des­taan. Ne ovat usein hyvin moni­mut­kai­sia hank­kei­ta, jois­sa moni asia voi men­nä vikaan, mikä saat­taa aiheut­taa kal­lii­ta vii­väs­tyk­siä. Pro­jek­ti­kon­sul­toin­ti on kus­tan­nus­te­ho­kas tapa var­mis­taa, että hank­keen koh­taa­mat haas­teet saa­daan mini­moi­tua. Osaa­va pro­jek­ti­kon­sult­ti aut­taa pitä­mään huo­len, että pro­jek­ti saa­daan toteu­tet­tua juu­ri kuten on suun­ni­tel­tu.

Yli sadan onnis­tu­neen pro­jek­tin koke­muk­sel­la pro­jek­ti­kon­sul­toin­nin pal­ve­lum­me aut­taa yri­tys­tä­si vält­tä­mään suden­kuo­pat ja var­mis­ta­maan, että pro­jek­ti­si pysyy aika­tau­lus­saan eikä yli­tä bud­jet­ti­aan. Yksi Timo Lin­tusen vetä­mis­tä pro­jek­tis­ta on ollut laa­juu­del­taan yli tuhat hen­ki­lö­työ­päi­vää.

mies-taulukko-001
paperilla-taulukoita-001

Projektikonsultti auttaa projektisi hallinnoinnissa

Kun tilaat meil­tä pro­jek­ti­kon­sul­toin­tia, kon­sult­tim­me voi toi­mia hank­kees­sa­si pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä, joka ohjai­lee pro­jek­tia halut­tuun suun­taan. Pro­jek­ti­kon­sult­ti voi pitää koko pro­jek­tior­ga­ni­saa­tion kar­tal­la sii­tä, mis­sä men­nään ja mitä kul­ta­kin jäse­nel­tä odo­te­taan. Näin kaik­ki ovat tie­toi­sia pro­jek­tin ete­ne­mi­ses­tä ja mah­dol­li­sis­ta odot­ta­mat­to­mis­ta haas­teis­ta, eikä hank­keel­le aiheu­du tur­hia vii­väs­tyk­siä huo­non tie­don­ku­lun vuok­si. Oleel­li­nen osa koko­nai­suut­ta on huo­lel­li­ses­ti laa­dit­tu pro­jek­ti­suun­ni­tel­ma ja isom­mis­sa pro­jek­teis­sa myös ris­kien­hal­lin­ta on tär­keäs­sä osas­sa.

Voim­me toi­mia myös pro­jek­tin asian­tun­ti­ja­jä­se­ne­nä edus­taen pro­jek­tis­sa tilaa­jaa, mikä­li pro­jek­ti­pääl­lik­kö tulee esi­mer­kik­si jär­jes­tel­mä­toi­mit­ta­jan puo­lel­ta.

Kaipaako IT-hankkeesi projektikonsultointia?

Onko kes­ke­ne­räi­nen kehi­tys­pro­jek­ti­si jou­tu­nut vai­keuk­siin tai kai­paat­ko apua uuden pro­jek­tin aloit­ta­mi­seen? Ker­ro meil­le hank­kees­ta­si ja mil­lais­ta pro­jek­ti­kon­sul­toin­tia kai­paat, niin me autam­me!