IT-päällikköpalvelu

Ulkoista IT-järjestelmiesi hallinnointi osaavalle asiantuntijalle

Luotettava IT-päällikkö yritykseesi

Onko yri­tyk­ses­sän­ne tar­vet­ta tie­to­jär­jes­tel­mien hal­lin­noin­nil­le ja kehit­tä­mi­sel­le, mut­ta teh­tä­viä ei kui­ten­kaan ole niin pal­jon, että koko­päi­väi­sen IT-pääl­li­kön rek­ry­toin­ti oli­si perus­tel­tua? Ulkois­ta­mal­la yri­tyk­se­si IT-pääl­li­kön teh­tä­vän voit käyt­tää IT-ammat­ti­lai­sen pal­ve­lui­ta vain sil­loin kun tar­vit­set. Ulkois­tet­tua pal­ve­lua voi ver­ra­ta säh­kön käyt­töön, sii­tä las­ku­te­taan juu­ri sen ver­ran kuin sitä kulu­te­taan­kin.

IT-pääl­lik­kö­pal­ve­lum­me pitää huo­len kai­kis­ta yri­tyk­se­si tär­keis­tä IT-toi­min­nois­ta, kes­kit­tyen ohjel­mis­toi­hin ja pil­vi­pal­ve­lui­hin. Autam­me sinua niin IT-suun­nit­te­lus­sa, ohjel­mis­to- ja lai­te­han­kin­nois­sa kuin yllä­pi­dos­sa­kin. IT-pääl­lik­kö hoi­taa puo­les­ta­si yri­tyk­se­si tie­to­hal­lin­to­teh­tä­vät ja koor­di­noi tar­vit­taes­sa lähi­tu­kea ja yllä­pi­to­toi­min­to­ja. Tar­vit­taes­sa tuki­toi­min­nois­sa käy­te­tään tar­pei­siin par­hai­ten sovel­tu­via yhteis­työ­kump­pa­nei­ta.

lukee-suunnitelmia-001

Kaipaako yrityksesi IT-päällikköä?

Meil­tä tilaat hel­pos­ti eri­lai­set IT-pal­ve­lut yri­tyk­se­si tar­vit­se­mas­sa laa­juu­des­sa. Voit jät­tää vaik­ka kaik­ki yri­tyk­se­si IT-toi­min­not IT-pääl­lik­kö­pal­ve­lum­me koor­di­noi­ta­vak­si. Rää­tä­löi­dään sopi­va pal­ve­lu­ko­ko­nai­suus juu­ri sinun yri­tyk­se­si tar­pei­siin!